Srisakthi Coomaraswamy

காணவில்லை

(ரொரன்ரோ, கனடா) காணாமல் போனவர் 53 வயதான சிறீசத்தி குமாராசாமி எனவும் அவர் கடைசியாக ரெப்ஸ்கோட் வீதிக்கும் பிஞ்வீதி கிழக்கு…