ச.வே பஞ்சாச்சரம்

போர் அறம்: புறநானுறும் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களும்!

‘வலிந்த தாக்குதல் ஆக இருந்தாலும் சரி எதிர்கொள் தாக்குதலாக இருந்தாலும் சரி தலைவர் பிரபாகரன் போர் அறத்தை எப்போதும் கடைப்பிடிப்பார்….