சுவிஸ்லாந்து

சுவிஸ்லாந்தில் பொடியாகும் ‘புலித் தடை’

(முழக்கம் உலக வலம்) நேற்று (03.12.2019) சுவிஸ்லாந்து நாட்டில் விடுதலைப் புலிகளுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு ஒன்று மேன்முறையீட்டு அறமன்றத்தால் அறிக்கப்பட்டுள்ளது….