முக்கிய செய்தி

Editor’s Picks

Trending Story

தமிழ் உணர்வு

தமிழ் உணர்வு உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தமிழென் அன்னை! தமிழென் தந்தை! தமிழென்றன் உடன் பிறப்பு! தமிழென் மனைவி!…

எழுச்சி

எழுச்சி உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் பொறிகக்கும் விழியோடு புறப்பட்டு விட்டோம்! போராட நாள் குறித்தோம்! எறிகுண்டு பாய்ந்தாலும் இருகைகொண்டேற்போம்!…

நாற்காலி

நாற்காலி உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் இங்கே வேறுபாடு அதிகம் இல்லை நாற்காலிக்கும் கட்டிலுக்கும். வீடு தூங்க கட்டில் நாடு…

களை எடுப்பு

களை எடுப்பு உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் களை எடுப்போம் வாரீர் தமிழரே! தமிழரைக் காட்டிக் கொடுக்கும் தமிழர் தலை…

தோழரே

தோழரே உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தட்டுங்கள் தோழரே! தட்டுங்கள் தோழரே! தமிழர் நெஞ்சமெலாம் தட்டுங்கள் தோழரே! பட்ட நரம்பில்…

காதலியே!

காதலியே! உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் காதலியே! உள்ளமெனும் காயத்தோடும் கனத்துவரும் மூச்சோடும் கண்ணீரோடும் வாதையுறவோ இவனைக் காதலித்தாய்? சாதலுறவோ…

முரசொலி

முரசொலி உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தீம் தீம் தீமென முழங்கு முரசே! செந்தமிழ் நாட்டின் தீராப் பிணிகள் போம்…

பெண்மை

பெண்மை உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் தெரிவது உனக்கு அவள் கண்களில் வண்டும் மீனும் பூவும் தெரிவதில்லை கண்ணீர் நிலவு…